Adre / Home

Bydd Cyngor Cymuned Llangoed a Penmon yn cyfarfod yng Nghanolfan yr pentre Llangoed ar ail nos Fercher bob mis, heblaw am ym mis Awst  pan na chynhelir cyfarfod.   Mae’r Cyngor Cymuned yn gwasanaethau pentrefi Llangoed a Penmon ac mae’n cynnwys 11 aelod etholedig o’r gymuned leol.    Mae’n aelod o Un Llais Cymru.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gynnal a chadw’r llwybrau cyhoeddus yn y pentref, mae hefyd yn cynrychioli’r preswylwyr lleol ar Bwyllgor Cyswllt y Cyngor Sir.

Llangoed a Penmon

Llangoed a Penmon Community Council meets at the Llangoed Village hall on the second Wednesday of every month apart from the month of August  when no meeting is held.   The Community Council serves the villages of Llangoed and Penmon in the South East part of Anglesey., and is made up of 11 elected members from the local community.   It is a member of One Voice Wales.

The Council has responsibility for the maintenance and upkeep of the public footpaths in the village and it also represents the local residents at the County Council liaison committee.